Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) Skupština Gimnastičkog kluba „Marijan Zadravec Macan“ Čakovec održana dana 25. ožujka 2015. donijela je:

 

Statut

Gimnastičkog kluba „Marijan Zadravec Macan“ Čakovec

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika (samo ako ih udruga ima), prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Gimnastički klub „Marijan Zadravec Macan“ Čakovec (u daljnjem tekstu Klub)

Skraćeni naziv udruge glasi: GK „MZM“ Čakovec.

Sjedište Kluba je u Čakovcu, Tome Masaryka 24. .

Klub djeluje na području Međimurske županije.

Članak 3.

Klub je sportska udruga registrirana pri uredu državne uprave u županiji i registru sportskih djelatnosti. Naziv Kluba upisat će se u registar iz prethodnog stavka ovog članka na hrvatskom jeziku.

Klub je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Klub djeluje na tradicijama Gimnastičkog društva /Torna-egylet) utemeljenog 1897. godine u Čakovcu. Klub je od svog utemeljenja djelovalo pod različitim nazivima. Pravni i povijesni je sljednik „Sokolskog društva“ Čakovec. Klub djeluje od 1984. g pod nazivom gimnastički klub „Partizan“ Čakovec. Promjena naziva u gimnastički klub „Zadravec Marijan Macan“ Čakovec izvršena je 20. ožujak 1992. godine

Članak 5.

Klub predstavlja i zastupa predsjednik Kluba. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba. Rad Klub je javan.

Članak 6.

Klub ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm sa znakom Kluba, u sredini – simbol sportaša u vježbi i ispisanim tekstom uz rub pečata: GIMNASTIČKI KLUB „MARIJAN ZADRAVEC MACAN“, ČAKOVEC.

Članak 7.

Klub ima svoju zastavu i znak. Opis zastave i znaka, primjena, upotreba i ostalo u vezi sa žigom, zastavom i znakom Drštva uređuje se posebnim aktom koji donosi Izvršni odbor.

Klub ima memorandum koji se stavlja na sva službena pismena. Memorandum je simbol sportaša u vježbi i tekst GIMNASTIČKI KLUB MZ- MACAN.